Jste zde

Domů » KKC Rapotín » Prostory k pronájmu » Provozní řád KKC Rapotín

Provozní řád KKC Rapotín

 

I.

Pořadatel včas nahlásí a dohodne termín pořádání akce a potvrdí nájemní smlouvu KKC Rapotín, alespoň s pětidenním předstihem s obcí Rapotín. Pořadatelé pravidelných kulturních akcí (místní zájmové organizace) nahlásí závazně termíny svých akcí na příští rok do konce září roku předcházejícího.

 

II.

Úhrada za pronájem a služby bude provedena na základě faktury vystavené obecním úřadem Rapotín, nebo v hotovosti na obecním úřadě v Rapotíně.

 

III.

Pořadatel zajistí na každou akci minimálně 5 pořadatelů starších 18 let, kteří budou řádně označeni páskou (nebo štítkem). Jeden z pořadatelů bude označen páskou a nápisem „Hlavní pořadatel“. Jméno hlavního pořadatele bude uvedeno v nájemní smlouvě, včetně jmen ostatních pořadatelů.

 

IV.

Pořadatel zodpovídá za pořádek v době od převzetí KKC Rapotín před zahájením akce, až do odchodu posledního návštěvníka a uzavření a zakódování vchodů do budovy KKC Rapotín.

 

V.

Hlavní pořadatel prohlédne před převzetím kulturního domu společně se správcem

kulturního domu sál, chodby, jídelnu, catering, sociální zařízení a společně provedou záznam o skutečném stavu. Dále hlavní pořadatel spolu se správcem KKC zapíše stavy elektroměru, vody a plynu. Převzetí KKC a počáteční stavy měřidel energií potvrdí nájemce v Protokolu o předání a převzetí KKC. Nájemci budou do 13.00 hodin dne, kdy se koná akce předány klíče od KKC. Všechny zapůjčené věci a jejich počty budou zaznamenány do předávacího protokolu. Po skončení akce, hlavní pořadatel se správcem kulturního domu provedou záznam o stavu jednotlivých prostor, uvedou zjištěné závady, odepíší stavy elektroměru, vodného, stočného, plynu a dojde k vrácení zapůjčených věcí. Toto potvrdí svými podpisy v protokolu. Za škody způsobené na zařízení KKC v době od převzetí KKC před zahájením akce do odchodu posledního návštěvníka a uzavření vchodu do kulturního domu zodpovídá pořadatel. Případné škody uhradí pořadatel pronajímateli do 3 dnů ode dne konání akce dle ocenění, které dohodnou obec Rapotín a nájemce. Všechny prostory sálu se budou využívat k účelu tomu určenému. Zakazuje se nalévání a konzumace alkoholu a jiných nápojů mimo prostory, jež jsou k tomu určené viz. příloha. V případě porušení tohoto zákazu bude udělena pokuta 1000,-Kč.

 

VI.

Pronajaté prostory jsou přístupny dvě hodiny před začátkem akce, nebo dle dohody se správcem KKC. Akce musí být ukončena ve smluvenou hodinu (sepsanou v nájemní smlouvě).

 

VII.

Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny správce KKC, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací.

 

VIII.

Pořadatel hudební akce je povinen oznámit konání akce obecnímu úřadu v Rapotíně (pronajímateli) a OSA Havlíčkův Brod,popř.Integramu. Potřebné formuláře obdrží v KKC.

 

IX.

Instalace výzdoby, reklam a jiných propagačních materiálů je možná pouze v rámci stávajících příchytných zařízení. Odstranění výzdoby a reklam musí zajistit pořadatel na svůj náklad ekologicky nezávadným způsobem do následujícího dne od skončení akce. Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely samostatně stojící. Zakazuje se přibíjení dalších úchytek ať do zděných nebo dřevěných konstrukcí, obložení, oken a dveří.

 

X.

Zvýšené znečištění prostor KKC (zvratky, WC apod.) odstraní nájemce (pořadatel). V případě, že znečištění nebude odstraněno do doby předání, pak bude účtován úklid v plné výši a to v hodnotě 2000,-Kč. Po skončení akce pořadatel zajistí úklid použitého skla, nedopalků v prostorách i před budovou KKC.

 

XI.

V průběhu pořádání akce musí být minimální osvětlení umístěné na zdech KKC.

 

XII.

Převzetí KKC jeho správcem od nájemce bude provedeno v co nejkratší době po ukončení akce – nejdéle druhý den v 10,00 hod. Na základě tohoto převzetí bude uzavřen protokol o předání a převzetí KKC a správce jej postoupí na obec Rapotín ke konečnému vyhodnocení a vyúčtování. Pořadatel je povinen oznámit správci KKC všechny škody na zařízení KKC, ke kterým došlo v průběhu akce.

 

XIII.

Za pořádek na parkovišti odpovídá pořadatel kulturní akce. V případě, že se na parkovišti před KKC a jeho blízkém okolí objeví nepořádek, nájemce je povinen tento na vlastní náklady odklidit a ekologicky zlikvidovat.

 

XIV.

Účinnost tohoto provozního řádu je stanovena od 8. 9. 2012

 

Bc. Denisa Spillerová

Manažerka KKC Rapotín

 

PřílohaVelikost
PDF icon Provozní řád ke stažení126.4 KB

Kontakt

KKC Rapotín
Šumperská 530
788 14 Rapotín


TIC Rapotín
+420 583 212 211
+420 608 292 980 


Knihovna Rapotín
+420 583 212 531

Provozní doba:

po-pá
sobota
9:00-17:00 hodin
9:00-13:00 hodin

ticketportal

Akce v Údolí Desné

Počasí

Radar bouřky

Navštivte Jeseníky

Navštivte Jeseníky